Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress)

Hide Profile

Archival Resources
Role Title Holding Repository
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Japan Institute kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sorimachi, Shigeo. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Sorimachi Shigeo shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Genji monogatari kankei]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Buck, Pearl S. (Pearl Sydenstricker), 1892-1973. 880-01 Wakaki Shina. 2 / Pāru Bakku. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yamaura, Kanʼichi, 1893-1967. 880-02 [Seikai urabanashi / Yamaura Kanʼichi]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Nippon Kogei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ryū, Shintarō, 1900-1967. 880-02 Jikyokuka no shihon / Ryū Shintarō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Taira, Teizō, 1894-. 880-02 Jihen yonshūnen no kansō / Taira Teizō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yoshimura, Junzō, 1908-1997. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Ko Saitō Taishi Kinenshitsu. 2, Yoshimura Junzō shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Eibun) 1941]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Konnichi no Shina mondai o meguru shosetsu]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Mamiya, Fujio, 1890-1970. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Mamiya Fujio shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Sensho narabini hatchū risuto]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Eibun) 1935]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hawley, Frank, 1906-1961. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Frank Hawley shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Perkins, Percival Densmore, 1897-1963. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. P.D. Perkins shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 "Kaizō jikyokuban" zadankai. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Takagi, Juichi, 1899-1976. 880-02 Doitsu senji keizai to sensō no keitai / Takagi Juichi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Shimatani, Gorō. 880-02 Furansu saikin seikyoku no suii / Shimatani Gorō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Satō, Junzō, b. 1896. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Satō Junzō shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Maeda, Tamon, 1884-1962. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Maeda Tamon shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Yokoyama Shigeru shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. A study of the domicile record of slaves owned by the Todaiji monastery in 772 [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sassa, Hiroo, 1897-1948. 880-02 [Shintō mondai to Hayashi Naikaku no kiki / Sassa Hiroo]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Loram, C. T. (Charles Templeman), 1879-1940. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Charles T. Loram shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kobana, Toshirō. 880-02 Soren tsūshinsen no gaiyō / Kobana Toshirō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Nishida, Satoshi. 880-02 Waga jikyokukan / Nishida Satoshi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kasanuki, Shū. 880-02 Nanshi shutsu. Dai 3-gō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Wheaton College kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Horiuchi, Shinnosuke. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Horiuchi Shinnosuke shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Harris, Townsend, 1804-1878. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Unpublished letters of Townsend Harris (draft)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ishihama, Tomoyuki, 1895-1950. 880-02 Jūkei genzai no nidai mondai : Kokkyō mondai to ryōshoku mondai / Ishihama Tomoyuki. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Biographies of Japanese historical figues (draft)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sekihara, Toshio. 880-02 Kyōsangun sōtō to Shinminkai o meguru / Sekihara Toshio. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. Waka [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Eibun) 1936]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. No esigns [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Bijutsukan kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ōtsuki, Terue, b. 1904. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Ōtsuki Terue shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Willard, Helen D. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. University Prints kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Okumura, Sakae. 880-02 Daihachirogun to gerira senjutsu / Okumura Sakae. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Nihon Taishikan Ryōjikan kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tadokoro, Tatsuma. 880-02 Suijō senkai seinō ni tsuite / kenkyūsha Tadokoro Tatsuma = Experiments on the turning of bodies on water surfaces / by Tatsuma Tadokoro. Library of Congress
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Early printing and dharani]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Fujii, Jintarō, 1883-1958. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Fujii Jintarō shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Wilbur, C. Martin (Clarence Martin), 1908-1997. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Field Museum of Natural History kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ogura, Otojirō. 880-02 Jūkei senji keizai kensetsu no genjō / Ogura Otojirō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Raymond, Antonin, 1888-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Ko Saitō Taishi Kinenshitsu. 1, Antonin Raymond shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tomita, Masafumi, 1898-. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Keiō Gijuku kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Nekka-shō chiiki no minka]. Library of Congress
creatorOf Izeki, Yūjirō, 1909-1999. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Izeki Yūjirō shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sugiyama, Heisuke, 1894-1946. 880-02 Chishiki kaikyū to seiji / Sugiyama Heisuke. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kirihara, Shinji. 880-02 Jānarizumu no shimei : awasete shinbun shōhinsetsu o hihansu : Kaizōsha henshū buin boshū ōbo ronbun / Kirihara Shinji. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Senda, Masao, 1901-1977. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Senda Masao shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Rehe Sheng li Chifeng guo min gao deng xue xiao. 880-01 [Nekka-shō chiiki no minka chōsa]. Library of Congress
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Book reviews and summaries]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Kosho shūshū hōshin tō]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Okazaki, Saburō, 1907-. 880-02 Shina no minzoku shihon : Kokumintō seiken no keizaiteki kiso / Okazaki Saburō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Nagahana, Misao, 1907-. 880-02 Hokushi, Mōkyō oyobi Seiman no nomirui ni tsuite / Nagahana Misao. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Eibun) 1934]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Claremont College kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Takagi, Kōji. 880-02 Setsuyaku no goshin : shōhi naku shite chochiku nashi / Takagi Kōji. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Riku-Kaigun bukan kōen Eibun genkō]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. The publishing industry in Japan. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Saitō, Hiroshi, 1886-1939. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Poems]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Graves, Mortimer. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Mortimer Graves shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Hatchūbon funazumi mondai]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Aoki, Keiichirō, 1905-. 880-02 Chūmokusubeki Sanseiren no ugoki / Aoki Keiichirō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Cranmer-Byng, L. (Launcelot), 1872-1945. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Wisdom of the East series kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yamamoto, Sanehiko, 1885-1952. 880-02 Ō Kokumin Seifu to Tōyō kaihō no mondai / Yamamoto Sanehiko. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yoshino, Haruo. 880-02 Manshū no genjitsu to risō : "Aru sakka no shuki" ni tsuite / Yoshino Haruo. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Kosho risto]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Shimamura, Yoshinobu, 1902-1995. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shimamura Yoshinobu shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. Honen [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Bock, Felicia Gressitt. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Japanese Section correspondence, early 1942]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Society for Japanese Studies. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Society for Japanese Studies papers]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Miyazawa, Toshiyoshi, 1899-1976. 880-02 Seiji no tanʼi to shite no kojin to ie / Miyazawa Toshiyoshi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Sakanishi shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Rudolph, Richard C. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Richard Rudolph shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tōhata, Seiichi, 1899-1983. 880-02 Tōsei keizai ni okeru Nihon nōgyō / Tōhata Seiichi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Satō, Hiroshi, 1897-. 880-02 Shinpan sekai chizu / Satō Hiroshi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yagi, Tadao. 880-02 Rōyama Masamichi cho "Tōa to sekai-- shin chitsujo e no ronsaku" / Yagi Tadao. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japan Institute. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Nichi-Bei tosho kōkan jigyō kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ōya, Kusuo, 1909-1951. 880-02 Do Gōru-ha to Katorū Shōgun / Ōya Kusuo. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Library of Congress Japanese collection]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Eibun) 1939]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. Yuriwaka Daijin [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Research papers and drafts for articles]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hemens, Rollin D. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Rollin D. Hemens shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Shōbu, Shiryō. 880-02 Jihen ka no shisō bungeika ihen / Shōbu Shirō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hiratake, Denzō, 1901-1979. 880-02 Gyogyōken jōyaku o meguru Nisso kankei / Hiratake Denzō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. The magic holly in Japanese literature / Shio Sakanishi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kaizōsha. Kaizō Henshūbu. 880-01 Genkō jujubo, Kaizō henshū : 2-gatsu 5-nichi okosu. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. American Council of Learned Societies kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yamamura, Tatsuo. 880-02 Serushin dendōki no tsuijū gosa ni tsuite / kenkyūsha Yamamura Tatsuo = On the errors of indication of the selsyn motors / by Tatsuo Yamamura. Library of Congress
creatorOf Masuda, Shichirō. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Masuda Shichiō shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Sekai jōhō] Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tōa Kenkyūjo (Tokyo, Japan). 880-01 [Nepāru no chiri]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sinclair, Gregg M. (Gregg Manners), 1890-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. University of Hawaii kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Shimagi, Akahiko, 1876-1926. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. To the horse-fair : [Shimagi Akahiko kashū yaku]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Eibun) 1931-1933]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yamazaki, Shōichirō. 880-02 [Jikyoku sunpyō] / Yamazaki Shōichirō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Nihon Bungaku Hōkokukai. 880-01 Kokumin zayūmei. 1 / Nihon Bungaku Hōkokukai sentei ; Jōhōkyoku nintei. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tokunaga, Sunao, 1899-1958. 880-02 "Kuroi tsuchi" to "chairo no fuku" : Manshū iminchi junkai ruporutaaju / Tokunaga Sunao. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Okino, Iwasaburō, 1876-1956. 880-02 Shinsei Nihon shi : kōsei no ichibubun. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Shina Hōmen Kantai Oikawa Shirei Chōkan to no kaiken]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hatano, Kenʼichi, 1890-1963. 880-02 [Jihen yonshūnen no kansō] / Hatano Kenʼichi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. University of Minnesota kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Nishio, Chūshirō. 880-02 Yōroppa sensen no kyōkun / Nishio Chūshirō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. Man and nature [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf United States. War Dept. Military Intelligence Division. [Information on Ryukyu Islands]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hayashi, Kaname, 1894-. 880-02 Shakai jihyō / Hayashi Kaname. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hirayama, Hiroshi. 880-02 Senran kachū no kōnichi bunka : Shina no bunkajin wa ima nani o shite iru ka / Hirayama Hiroshi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Institute of Pacific Relations kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hirai, Yoshikazu, b. 1894. 880-02 Sekai henkaku to Dai Tōa no kaiun / Hirai Yoshikazu. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sarton, George, 1884-1956. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. ISIS kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kojima, Naoichi. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Isseidō (okurijō tō)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Nunokawa, Kakuzaemon, 1901-. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Nunokawa Kakuzaemon shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ōnishi, Itsuki, 1889-1947. 880-02 [Koku-Kyō gassaku igo no Shina no genjō / Ōnishi Itsuki]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 Hōkoku kōjō kengakuki : Tsugami Ataka Seisakujo o otozurete / honshi kisha. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 Nōson jōsei : Shōwa 20-nen 8-gatsu. Library of Congress
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Eibun) 1938]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Okazaki, Saburō, 1907-. 880-02 Mosukuwa, Enʼan, Jūkei / Okazaki Saburō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ledoux, Louis V. (Louis Vernon), 1880-1948. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Louis V. Ledoux shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ōkawa, Shūmei, 1886-1957. 880-02 Keizaiteki tachiba ni okeru Shina mondai no kaibō / Ōkawa Shūmei. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Driver, Godfrey Rolles, 1892-1975. The Religion of the Kurds. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Saitō, Miyoko. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Saitō Hiroshi fusai shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Mao, Zedong, 1893-1976. 880-02 Mō Takutō jijoden / Edogā Sunō shuki. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Shirahama, Hyōzō, 1909-1976. 880-02 Soren kishōkai no genjō / Shirahama Hyōzō. Library of Congress
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Zasshi genkō]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Josei mondai]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Doust, H. B. (Howard Burton), 1908-. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Marshall Jones Company kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Maeda, Tamon, 1884-1962. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Nanki Ongaku Bunko baikyaku kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Fahs, Charles B. (Charles Burton), 1908-1980. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Charles B. Fahs shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kimura, Kihachirō, 1901-1975. 880-02 Kokubō kokkaron / Kimura Kihachirō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ripperger, Helmut, 1897-1974. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Japan Reference Library kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Saitō, Hiroshi, 1886-1939. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Saitō Hiroshi kōen]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hoshijima, Nirō, 1887-1980. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Hoshijima Nirō shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hibbard, Esther L. (Esther Lowell), b. 1903. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Esther L. Hibbard shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Iwanami Shoten (keisansho okurijō t̄o)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hirose, Umeji. 880-02 Hiyaku no tame no Nihon no hansei / Hirose Umeji. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Jikyoku mondai zadankai]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Mao, Zedong, 1893-1976. 880-02 Mō Takutō Sunō taidan : tōitsu sensen to seisaku no mondai. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Fukuda, Naomi. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Fukuda Naomi shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Numata, Tomoo. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Numata Tomoo shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tanaka, Ryōtarō. 880-02 Soren no kenchiku gijutsu gaikan / Yamaoka Masaki. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Animal designs on damask and brocade (draft)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Uno, Chiyo, 1897-. 880-01 [Jikyoku zadankai]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Burnett, Frances Hawks Cameron. 880-01 [Bānetto Fujin shūshū waka tanzaku]. Library of Congress
creatorOf Japan. Naimushō. Keihokyoku. Toshoka. 880-01 Hēgeru benshōhō hihan. Library of Congress
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. University of Chicago kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hall, Robert B. (Robert Burnett), 1896-1975. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Robert Hall shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tanaka, Kanae, 1904-. 880-02 Kyokubu wahei ka zenmen wahei ka / Tanaka Kanae. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Shinomiya, Kyōji, 1896-. 880-02 Shokuryō tōsei ni okeru sōgōka dankai : Shokuryō kanrihō jisshi no igi / Shinomiya Kyōji. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Kaizō henshū kōki]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Nihongo)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Daikoku, Tōyōshi. 880-02 Taisen kachū ni aru Ōshū no eigajintachi / Daikoku Tōyōshi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Konishi, Kenzō. 880-02 Gendai Sovieto no bijutsu narabini bijutsuka ni tsuite / Konishi Kenzō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Kitazawa Shoten (okurijō t̄o)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kanagawa-ken (Japan). 880-01 Setsumei yōshi, Nihon shugi undō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Inomata, Tsunao, 1889-1942. 880-02 Saikin no keizai jōsei no bunseki / Inomata Tsunao. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Chōfukubon tō shiharai mondai]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Patterson, Richard Sharpe, 1908-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Richard S. Patterson shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hattori, Eitarō, 1899-1965. 880-02 Nachisu no Ōshū shin shakai chitsujo no kōsō / Hattori Eitarō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Miyazawa, Toshiyoshi, 1899-1976. 880-02 Kokunai taisei seibiron : naikaku no seijiryoku no kyōka / Miyazawa Toshiyoshi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Dan, Tokusaburō, 1901-1977. 880-02 Senji taiseika no Doitsu : ninjū to gisei no kokumin seikatsu / Dan Tokusaburō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Kiseichūgaku]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yamagiwa, Joseph K. (Joseph Koshimi), 1906-1968. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. University of Michigan kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 Tōyō nikki, Shōwa jūrokunen. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kusuyama, Yoshitarō, b. 1897. 880-02 Sekai sensō to rekkoku no kyoshū / Kusuyama Yoshitarō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sebald, William J. (William Joseph), 1901-1980. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. William J. Sebald shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Zenshō, Eisuke, 1885-. 880-02 [Chōsen no daikazoku seido]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tanaka, Chikafusa. 880-02 Gōkinchū anchimon no teiryō / kenkyūsha Tanaka Chikafusa = Study for the determination of antimony in alloys / by Chikafusa Tanaka. Library of Congress
creatorOf Ichiyasu, Ayame. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Nihonka koyō kankei shorui]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Kinʼyū tōsei no kyōka]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Sekai jōhō]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. Tea ceremony [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Lippmann, Walter, 1889-1974. 880-01 Shūdan shugisha no sekai ni okeru sensō / Worutā Rippuman. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. The literary trend in Japan / by Shio Sakanishi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kojima, Naoichi. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Kojima Naoichi shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Food culture of Japan (drafts)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Fukushima, Shintarō. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Fukushima Shintarō shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Mattice, Harold A. (Harold Allison), b. 1879. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Harold A. Mattice shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ōkuma, Nobuyuki, 1893-1977. 880-02 Keikaku keizai to sekaikan no mondai : keizai keisanron kara keizai honshitsuron e / Ōkuma Nobuyuki. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Harvard University kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Powell, R. W. 880-01 Kōondo ni okeru tetsu no netsu oyobi denki dendōritsu ni kansuru sonogo no sokutei = Further measurements of the thermal and electrical conductivity of iron at high temperatures / by Powell. Library of Congress
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Miscellany]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Shryock, John Knight, b. 1890. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. American Oriental Society kankei bunsho]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. J.G. Sproston kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Takamine, T. (Toshio), b. 1885. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Takamine Toshio shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Kokusai Bunka Shinkōkai kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Nuno, Toshiaki. 880-02 Seki Gaimō to Seki Shinkyō / Nuno Toshiaki. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Yuriwaka Daijin kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 Sekai keizai jōhō : Doitsu to gunju shigen. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japan. Sōryōjikan (San Fransisco, Calif.). 880-01 [Zai Sōkō Nihonjin zairyūtodoke]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yamamoto, Sanehiko, 1885-1952. 880-02 "Tairiku" hakkan ni tsuite / Yamamoto Sanehiko. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yamada, Seizaburō, 1896-. 880-02 Inshō to kankaku : Bōeirei ka no Manshū tsūshin / Yamada Seizaburō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Matsuyama, Motonori, 1884-1958. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Matsuyama Motonori shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Vaughan, Thomas Wayland, 1870-1952. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Wayland V. Vaughan shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Inamura, Ryūichi, 1897-. 880-02 Indoshina keizai no bekken / Inamura Ryūichi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Masuda, Toyohiko. 880-02 Ōshū no kiki to Nihon / Masuda Toyohiko. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kasanuki, Shū. 880-02 Kanton shutchō hōkokusho, dōsei. Dai 1-gō : 12-gatsu 5-nichi--15-nichi / Kasanuki shokuin. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hirano, Takashi. 880-02 Shin kinrō taisei kakuritsu no sokushin / Hirano Takashi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sohrab, Mirza Ahmad, 1891-. 880-01 "Karavan no uta" yori. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Honda, Matsuhei. 880-02 Sensō shakai / Honda Matsuhei. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. The literary scene in Japan. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Swingle, Walter T. (Walter Tennyson), 1871-1952. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Suwinguru Sakanishi ōfuku shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Guo, Xi, 11th cent. 880-03 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. An essay on landscape painting [draft] / by Kuo Hsi ; translated by Shio Sakanishi ; a foreword by L. Cranmer-Byng. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kraus, J. B. (Johannes Baptista), 1892-1946. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Monumenta Nipponica kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Haicheng shi dao xue xiao. 880-01 [Hōten-shō no minka oyobi katei jōkyō chōsa]. Library of Congress
creatorOf Kasanuki, Shū. 880-02 Nanshi shutchō hōkoku, dōsei. Dai 2-gō : 12-gatsu 16-nichi yori 1-gatsu 8-nichi ni itaru. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kobana, Toshirō. 880-02 Soren kōsokudo musen denshin no gaiyō / Kobana Toshirō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Maekawa, Shōichi, 1898-1949. 880-01 [Jikyoku mondō]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tateno, Nobuyuki, 1903-1971. 880-02 Mōkyō shisatsuki. Sono 3 / Tateno Nobuyuki. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Haring, Douglas G. (Douglas Gilbert), 1894-1970. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Douglas G. Haring shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Harcourt Brace & Company. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shuppansha kankei shokan (zatsu)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Chamberlin, William Henry, 1897-1969. 880-01 Nihon genji no sekai seisaku / W.H. Chenbaren. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 Nihon Seikōkai kitōsho naiyō ni kansuru ken. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yoshioka, Bunroku, b. 1899. 880-02 Go Haifu no shutsugen : Shina Jihen tenbō / Yoshioka Bunroku. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. "Social science abstracts" kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yoshioka, Bunroku, b. 1899. 880-02 Shō Kaiseki wa sekkasezu / Yoshioka Bunroku. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Eibun) 1940]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Inomata, Tsunao, 1889-1942. 880-02 [Ajia shominzoku no kaihō]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. Shinie [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yanagisawa, Ken, 1889-1953. 880-01 [Senʼun no Yōroppa o yuku]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yamamura, Tatsuo. 880-02 Serushin dendōki ni tsuite / kenkyūsha Yamamura Tatsuo = On selsyn motor / by Tatsuo Yamamura. Library of Congress
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jataka stories]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jushin shokan (Eibun) 1937]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japan. Naimushō. Keihokyoku. Toshoka. 880-01 [Zaikyō Chūka ryūgakusei no kikanshi]. Library of Congress
creatorOf Asakawa, Kanʼichi, 1873-1948. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Bunrui oyobi mokurokuhō, narabini toshokangaku kankei]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Yamagiwa, Joseph K. (Joseph Koshimi), 1906-1968. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jōzefu Yamagiwa shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Inamura, Ryūichi, 1897-. 880-02 Kainantō ki / Inamura Ryūichi. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Gandhi, Mahatma, 1869-1948. 880-01 Indo hanʼōkoku mondai. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Naitō, Yorihiro, 1908-. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Naitō Yorihiro shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tateyama, Toshitada, 1907-. 880-02 Tōa tsūka taikei no aratana kadai / Tateyama Toshitada. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Poortenaar, Jan, 1886-1958. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Jan Poortenaar shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sorimachi, Shigeo. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Kōbunsō (okurij̄o juryōsho tō)]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Imanaka, Tsugimaro, 1893-. 880-02 Son Bun to sanmin shugi / Imanaka Tsugimaro. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sugiyama, Heisuke, 1894-1946. 880-02 Jikyoku to bungakusha / Sugiyama Heisuke. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. An outline for a plan to secure Japanese periodicals for the Library of Congress and abstracts for Social science abstracts. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Cole, Allan B. (Allan Burnett), 1914-. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Allan B. Cole shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 Igirisu gunkakuan no zenbō to shitsugyō hoken. Amerika rōdō undō o sekkansuru sangyō kumiai shugi. Uyuru Doitsu kokumin. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japan. Naimushō. Keihokyoku. Toshoka. 880-01 Nihon gunji kyōiku no gaikyō. Library of Congress
creatorOf Uryū Denryoku Kabushiki Kaisha. 880-01 Denki kōsakubutsu shiyō ninka shinseisho. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Tsuda, Satoru, 1914-. 880-02 Hirō ni kansuru kenkyū. Dai 6-hō, Gyaku Wideman kōka no riyō ni yoru hirō no kenkyū / kenkyūkan Tsuda Satoru = Studies on fatigue of metals. 6, Studies on fatigue by the application of invers[e] Wiedmann's effect / by Satoru Tsuda. Library of Congress
creatorOf Ōtsuka, Torao, 1902-. 880-02 Nachisu shūkyō tōsō no haiboku / Ōtsuka Torao. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Literary and intellectual history of Japan, ancient to Kamakura period]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Küp, Karl, 1903-. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Karl Küp shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ostertag, Fritz, 1868-. 880-01 Chosakuken ni kansuru sekaiteki jōyaku Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Shūsho kankei. Book orders for Japanese materials]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Japanese Manuscript Collection (early Shōwa era) (Library of Congress). 880-01 [Jihenka no shūshoku sensen]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Koizumi, Makoto, 1882-1952. 880-01 Gendai Nihon oyobi Nihonjin o kataru. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. Dogen [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Henderson, Harold Gould. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Columbia University kankei shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ōnishi, Itsuki, 1889-1947. 880-02 [Jihen yonshūnen no kansō]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kinoshita, Hanji, 1900-1989. 880-02 [Yōroppa no shōsū minzoku mondai, Cheko o chūshin ni]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Hanford, James Holly, 1882-1969. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. James H. Hanford shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sengoku, Tetsu. 880-02 Tairiku no jitsuwa. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Régnauld, M. (Paul), b. 1887. 880-01 Dangan shintetsu ni kansuru nisan no jikken = Quelque expériences sur la pénétration des projectiles / par M.P. Régnauld ; Nishiwaki Jien yaku. Library of Congress
creatorOf Snow, Edgar, 1905-1972. 880-01 [Tatakau Shō Kaiseki]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Momose, Hiromu, 1908-. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Momose Hiromu shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Ishihama, Tomoyuki, 1885-1950. 880-02 Shō seiken no minshū soshiki kōsaku / Ishihama Tomoyuki. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō]. No play [draft]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Hokkaidō Kaitakushi Karigakkō k̄o]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Kinoshita, Hanji, 1900-1989. 880-02 Indo wa doko e yuku / Kinoshita Hanji. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Nakamura, Ryōzō, b. 1878. 880-02 Muteki kaigun ron / Nakamura Ryōzō. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Promoting Japanese studies in U.S.]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Asakawa, Kanʼichi, 1873-1948. 880-02 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Asakawa Kanʼichi shokan]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Sakanishi, Shiho, 1896-1976. 880-01 [Beikoku Gikai Toshokan Sakanishi shiryō. Kōen Eibun genkō]. Library of Congress, RCCD CJK
creatorOf Korea. Jōhōka. 880-01 [Chōsen Sōtokufu Jōhōka jimu tsuzuri]. Library of Congress
Role Title Holding Repository
Relation Name
associatedWith Aoki, Keiichirō, 1905- person
associatedWith Asakawa, Kanʼichi, 1873-1948. person
associatedWith Buck, Pearl S. (Pearl Sydenstricker), 1892-1973. person
associatedWith Chamberlin, William Henry, 1897-1969. person
associatedWith Cole, Allan B. (Allan Burnett), 1914- person
associatedWith Daikoku, Tōyōshi. person
associatedWith Dan, Tokusaburō, 1901-1977. person
associatedWith Fahs, Charles B. (Charles Burton), 1908-1980. person
associatedWith Fujii, Jintarō, 1883-1958. person
associatedWith Fukuda, Naomi. person
associatedWith Fukushima, Shintarō. person
associatedWith Gandhi, Mahatma, 1869-1948. person
associatedWith Graves, Mortimer. person
associatedWith Guo, Xi, 11th cent. person
associatedWith Hall, Robert B. (Robert Burnett), 1896-1975. person
associatedWith Hanford, James Holly, 1882-1969. person
associatedWith Haring, Douglas G. (Douglas Gilbert), 1894-1970. person
associatedWith Harris, Townsend, 1804-1878. person
associatedWith Hatano, Kenʼichi, 1890-1963. person
associatedWith Hattori, Eitarō, 1899-1965. person
associatedWith Hawley, Frank, 1906-1961. person
associatedWith Hayashi, Kaname, 1894- person
associatedWith Hemens, Rollin D. person
associatedWith Hibbard, Esther L. (Esther Lowell), b. 1903. person
associatedWith Hirai, Yoshikazu, b. 1894. person
associatedWith Hirano, Takashi. person
associatedWith Hiratake, Denzō, 1901-1979. person
associatedWith Hirayama, Hiroshi. person
associatedWith Hirose, Umeji. person
associatedWith Honda, Matsuhei. person
associatedWith Horiuchi, Shinnosuke. person
associatedWith Hoshijima, Nirō, 1887-1980. person
associatedWith Imanaka, Tsugimaro, 1893- person
associatedWith Inamura, Ryūichi, 1897- person
associatedWith Inamura, Ryūichi, 1897- person
associatedWith Inomata, Tsunao, 1889-1942. person
associatedWith Inomata, Tsunao, 1889-1942. person
associatedWith Ishihama, Tomoyuki, 1885-1950. person
associatedWith Ishihama, Tomoyuki, 1895-1950. person
associatedWith Izeki, Yūjirō, 1909-1999. person
associatedWith Kasanuki, Shū. person
associatedWith Kasanuki, Shū. person
associatedWith Kasanuki, Shū. person
associatedWith Kimura, Kihachirō, 1901-1975. person
associatedWith Kinoshita, Hanji, 1900-1989. person
associatedWith Kinoshita, Hanji, 1900-1989. person
associatedWith Kirihara, Shinji. person
associatedWith Kobana, Toshirō. person
associatedWith Kobana, Toshirō. person
associatedWith Kojima, Naoichi. person
associatedWith Konishi, Kenzō. person
associatedWith Küp, Karl, 1903- person
associatedWith Kusuyama, Yoshitarō, b. 1897. person
associatedWith Ledoux, Louis V. (Louis Vernon), 1880-1948. person
associatedWith Lippmann, Walter, 1889-1974. person
associatedWith Loram, C. T. (Charles Templeman), 1879-1940. person
associatedWith Maeda, Tamon, 1884-1962. person
associatedWith Mamiya, Fujio, 1890-1970. person
associatedWith Mao, Zedong, 1893-1976. person
associatedWith Mao, Zedong, 1893-1976. person
associatedWith Masuda, Shichirō. person
associatedWith Masuda, Toyohiko. person
associatedWith Matsuyama, Motonori, 1884-1958. person
associatedWith Mattice, Harold A. (Harold Allison), b. 1879. person
associatedWith Miyazawa, Toshiyoshi, 1899-1976. person
associatedWith Miyazawa, Toshiyoshi, 1899-1976. person
associatedWith Momose, Hiromu, 1908- person
associatedWith Nagahana, Misao, 1907- person
associatedWith Naitō, Yorihiro, 1908- person
associatedWith Nakamura, Ryōzō, b. 1878. person
associatedWith Nishida, Satoshi. person
associatedWith Nishio, Chūshirō. person
associatedWith Numata, Tomoo. person
associatedWith Nunokawa, Kakuzaemon, 1901- person
associatedWith Nuno, Toshiaki. person
associatedWith Ogura, Otojirō. person
associatedWith Ōkawa, Shūmei, 1886-1957. person
associatedWith Okazaki, Saburō, 1907- person
associatedWith Okazaki, Saburō, 1907- person
associatedWith Okino, Iwasaburō, 1876-1956 person
associatedWith Ōkuma, Nobuyuki, 1893-1977. person
associatedWith Okumura, Sakae. person
associatedWith Ōnishi, Itsuki, 1889-1947. person
associatedWith Ōnishi, Itsuki, 1889-1947. person
associatedWith Ostertag, Fritz, 1868- person
associatedWith Ōtsuka, Torao, 1902- person
associatedWith Ōtsuki, Terue, b. 1904. person
associatedWith Ōya, Kusuo, 1909-1951. person
associatedWith Patterson, Richard Sharpe, 1908-1976. person
associatedWith Perkins, Percival Densmore, 1897-1963. person
associatedWith Poortenaar, Jan, 1886-1958. person
associatedWith Powell, R. W. person
associatedWith Raymond, Antonin, 1888-1976. person
associatedWith Régnauld, M. (Paul), b. 1887. person
associatedWith Rudolph, Richard C. person
associatedWith Ryū, Shintarō, 1900-1967. person
associatedWith Saitō, Hiroshi, 1886-1939. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sakanishi, Shiho, 1896-1976. person
associatedWith Sassa, Hiroo, 1897-1948. person
associatedWith Satō, Hiroshi, 1897- person
associatedWith Satō, Junzō, b. 1896. person
associatedWith Sebald, William J. (William Joseph), 1901-1980. person
associatedWith Sekihara, Toshio. person
associatedWith Senda, Masao, 1901-1977. person
associatedWith Sengoku, Tetsu. person
associatedWith Shimagi, Akahiko, 1876-1926. person
associatedWith Shimamura, Yoshinobu, 1902-1995. person
associatedWith Shimatani, Gorō. person
associatedWith Shinomiya, Kyōji, 1896- person
associatedWith Shirahama, Hyōzō, 1909-1976. person
associatedWith Shōbu, Shiryō. person
associatedWith Snow, Edgar, 1905-1972. person
associatedWith Society for Japanese Studies. corporateBody
associatedWith Sohrab, Mirza Ahmad, 1891- person
associatedWith Sorimachi, Shigeo. person
associatedWith Sugiyama, Heisuke, 1894-1946. person
associatedWith Sugiyama, Heisuke, 1894-1946. person
associatedWith Swingle, Walter T. (Walter Tennyson), 1871-1952. person
associatedWith Tadokoro, Tatsuma. person
associatedWith Taira, Teizō, 1894- person
associatedWith Takagi, Juichi, 1899-1976. person
associatedWith Takagi, Kōji. person
associatedWith Takamine, T. (Toshio), b. 1885. person
associatedWith Tanaka, Chikafusa. person
associatedWith Tanaka, Kanae, 1904- person
associatedWith Tanaka, Ryōtarō. person
associatedWith Tateno, Nobuyuki, 1903-1971. person
associatedWith Tateyama, Toshitada, 1907- person
associatedWith Tōhata, Seiichi, 1899-1983. person
associatedWith Tokunaga, Sunao, 1899-1958. person
associatedWith Tsuda, Satoru, 1914- person
associatedWith Vaughan, Thomas Wayland, 1870-1952. person
associatedWith Willard, Helen D. person
associatedWith Yagi, Tadao. person
associatedWith Yamada, Seizaburō, 1896- person
associatedWith Yamagiwa, Joseph K. (Joseph Koshimi), 1906-1968. person
associatedWith Yamamoto, Sanehiko, 1885-1952. person
associatedWith Yamamoto, Sanehiko, 1885-1952. person
associatedWith Yamamura, Tatsuo. person
associatedWith Yamamura, Tatsuo. person
associatedWith Yamaura, Kanʼichi, 1893-1967. person
associatedWith Yamazaki, Shōichirō. person
associatedWith Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. person
associatedWith Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. person
associatedWith Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. person
associatedWith Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. person
associatedWith Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. person
associatedWith Yokoyama, Shigeru, 1896-1980. person
associatedWith Yoshimura, Junzō, 1908-1997. person
associatedWith Yoshino, Haruo. person
associatedWith Yoshioka, Bunroku, b. 1899. person
associatedWith Yoshioka, Bunroku, b. 1899. person
associatedWith Zenshō, Eisuke, 1885- person
Place Name Admin Code Country
Subject
Occupation
Activity

Corporate Body

Related Descriptions
Information

Permalink: http://n2t.net/ark:/99166/w62s4hm5

Ark ID: w62s4hm5

SNAC ID: 86955816