Southampton, Thomas Wriothesley, Earl of, 1607-1667