Simkhovitch, Mary K. (Mary Kingsbury), 1867-1951

Relationships: