Dong, Ruicheng

Variant names

Hide Profile

Archival Resources
Role Title Holding Repository
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Bai tu de wan can / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xu er : di yi shou zi liao ji zhong yao bu bai / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Bao gong nan zuo / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Mei yi ke shan yao de xing xing dou ying gai shou dao zhen ai : wei "meng long shi" bian / Liangmu (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Mian dui dian shi de ying xiang / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Jie tan xiang shuo, bi you ke cai : xu Mo Mingmiao "Miao tan ren sheng" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xie Wen'e de shen su / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Sufei he A / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Lan duo de jia chong mei mei / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Jing guai de nü hai / Wen Si (Huang Dongtao). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Qi yue, wen xue jie, shu zhan / Shangguan Taifu (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Laobing, yong yuan bu lao de sheng yin : xu Laobing ji nian wen ji / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Shi wu fa ze / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ren zai lü tu zhong : san wen shi wu shou / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Duan wen zhen nan xie / Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Nong cun nü dao you / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Qi wang chao yue, pan deng Hua wen wen xue xin gao feng : di shi yi jie Shi jie Hua wen wen xue guo ji yan tao hui ji di er jie Hai nei wai Chao ren zuo jia zuo pin guo ji yan tao hui ce ji / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Ka fei cha jiao liu" de mei miao / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Shu yu shu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ping pan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Huiyunli / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ai zhou shang, gong chang hui jia zhi ge (xu) / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yi tian he liang tian, li shi he tu shu : xiao ji Sheng gong hui Liang Jiyi zhong xue shu zhan / Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yu Bali shao nü gong wu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Jing si zhong de guan nü / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Liu lang de mu niu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Mei jiu shi li nian de gan xing xian xian : xu er / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wang ba he qu he cong / Shangguan Taifu (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wu xing de cai fu / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ma que guo de fa ze : ti huo: Yao yan zhuan jia / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Dong xie de "ben tu hua" he "wai guo hua" / Ding San. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Lun yu ren wei shan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Tan dang bang shou / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 She hui guan huai he gan qing jiao yu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zhi xiao / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xin wen gu shi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Chou chang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wen hou / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Suorennixin de xiao xiao shuo : 1992 nian 3 yue 7 ri "Xiao xiao shuo de chuang zuo he xin shang" zuo tan hui jiang gao / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Yuan qu de yan sheng" qian yan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Cheng zhong zhi yan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zan mei de gu shi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Da shu bao he zuo ye / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ling yi zhong wan mei de gou zhu zhe : xu Mengru shi ji "Ji jie de cuo wu" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yi wei ru jiang de fei chang ji shi bu : xu Li Zhaokong "Xi ri qu shi" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zi nü de ge xing / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Zhi zheng" de bei hou / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Lu shan meng / Dong rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ru ya wu de zei / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Bincheng gu shi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Dai hai zi lü xing / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xianggang Zhen guang zhong xue shu zhan di yi ji ji cheng gong / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Rang wo men shou wan zhuo shou : Zhang Kaixian "Ling feng xian xiang" xu er / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yi fu shi jiu de hao / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Jin ri de hun li / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xianggang fu mu de zi nü jiao yu guan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Jin zhi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Juan di hui cheng hai / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Dong fang nü xing de zhi hui he ling xing : tan Lin Zhongying "Ren sheng da xiao neng ji hui" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Taiping shan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wei ping lun zheng ming / Yishu. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xuan mei shou shi lü wei he die ru xin di? / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ka fei / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zai yi shu mian qian / Haiya. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Ming xiao" bing fei zi nü xue ye cheng gong de bao zheng / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Liu Yichang, chuang yi de ming zi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Lao chuang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Dian ying you "ju", da you xi wang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ge shi qing / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Cong shang bang hao shu kan xue sheng du shu kou wei / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Tu xiang shi dai / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Chi fu Wanli, kan shu kan lin : xu "Yin Hua duan pian xiao shuo xuan" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xing shi ru ji he si xiang ru ji / Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xianggang Malasong shi de wen xue jiang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xianggang guo qing jiao yu de xian zhuang (huo: cong 'Xianggang ren' dao 'Zhongguo ren') / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Shi lu qi qu wan li cheng : xu Mo Bacui "Bei du Nan Zhongguo hai" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Shi ying / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Liu bing ren sheng / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Cong mai shu dao mai shu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yu yan bao li / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yue yu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Mo sheng cheng shi / Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zuo ji su sheng de ri zi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ba ba, nin zai duo shui yi hui / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wei xing xiao shuo sui bi / Ouyang Fengyun (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Jianuosa sheng xin shu yuan lian xu qi nian ju guan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Er shi shi ji mo de Xianggang zhuan lan wen hua / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Sheng ming jiao yu" ci qi shi yi / Dong Rui huo Sang Ni. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Chen mo shi ren xin zhong bu ping jing de shi jie : xu Huang Helang "Feng de jiao bu" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wan bi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Nu li mai xiang di qi nian / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xiao xiang tan Ailun / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xianggang ren, ni shi xing fu de / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Xianggang jing shen" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Waxide zong tong zuo wei wen ma? / Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zhi ge bi di / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xianggang ge jie ming ren yan ren de hao shu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Pan deng shi de gao feng, qie er bu she : xu Lin Haoguang "Zhu ri yu fei xiang" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Bao mu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Cong "yan gao shou di" shuo qi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Tie mu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Chai xin ren / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 She hui an ning yuan yu jia ting he xie / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Hai wai Hua zu wei Zhongguo de qiang da er zi hao / Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Quan li fu shi ji / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Cheng shi di yi / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Guan yu wen lei de zheng lun / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Nai cha yi bei / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 2001-2002 nian Yin Hua wen tan hui gu / Zheqing. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zai chang zheng ming / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Dan feng xia, Qiu Jinqiu zhong xue (Yuanlang) yi ran piao san nong lie shu xiang : xiao ji quan xiao lao shi jiang li xue sheng "ai xin shu quan" shan ju / [Dong Rui]. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ai shu ren ye shi mai shu ren / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ren sheng jiao yu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Cheng chang de xi yue / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yi wei Zhongguo nü xing dui Eluosi de si kao : du Bao Dongni "Feng xue Eluosi yi bai tian" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ji duan pian de bu ju, kong jian, qi fen he shi jiao : yi Xianggang si wei zuo jia de wei xing xiao shuo ji wei wen ben / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Tui xiu qian xi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Tu chu Xianggang te se zhen xing lü you ye / Dong Rui huo Sang Ni. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "E, Sushanna" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xiao xi he da hai / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Sa nian yi bie Quanzhou meng : san hui Hua da you gan / [Dong Rui]. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Chang shou bu shi she hui fu dan, shi ren lei zhi fu / Dong Rui huo Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Song tao lin hai yi mo hong : du "Huangshan xu ri" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ming de you huo / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Meng ying xue guo : du "Hua xue le" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Yu lun" he fa ting / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Shi shang zui wu zhu de zu qun / Puping. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Jing shen bao li" de wei hai xing / Shangguan Taifu (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ge zhong ge yang de zuo zhe / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Bao chi Xianggang "gou wu tian tang" you shi / Shangguan Taifu (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Guang gao / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Zong tong" xiao lun / Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Ma mi xian sheng" / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Li yu deng yao wu zhi ye : san du "Yu ge wan chang" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Lili man shi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Kong / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zhong shi ri qu yan zhong de "jia ting bao li" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wei 8 ge zhong yi ban de xin chun shu zhan : jian ji Jinbalun chang lao hui Yao dao zhong xue tu shu guan Luo Huiming zhu ren / Yujia bao dao. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Sen lin ba wang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Shi jie Hua wen wei xing xiao shuo yan tao hui" he dong nan Ya wei xing xiao shuo gai kuang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xin you suo shu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Mei li shi zu de li shi chang Pan Gengfu / Huang Dongtao (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Li shi" de chu li / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Kan shu he gou yi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zuo jia bi xu he xiao du zhe zhen qing dui hua / Shangguan Taifu (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Jia qi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zheng wen he ping lun shi jian : 2002 nian Yin Hua wen tan yi pie / Xuefeng. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Tong ling / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Du Xu Yingjuan : wei ta de di yi ben shu er xie / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Sui yue de hui kui / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ping chang xin kan bi sai / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Sheng huo / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Meng hui Dayushan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ta zhu zai ba lou : Qing ming ta qing, zai jian He Da / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Biling sheng ming zhong de xiao shuo : xu "Zhai xing meng" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xiao shi hou (4 ti) / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Cong yan juan zheng dao shi shu shou : shu de zhuan qi / Dong Rui (Huang Dongtao). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Qufu zhi meng / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zhi wang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Gai bu gai "da"? / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Awu lao shi yu wen xue you yue : xu "Ren yue huang hun hou" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Shu yin xia / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ji jie / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Da du pi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ba gua za zhi de "zhuan xing" : duo luo hua / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wei zhi de xuan ze / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Qing wa ji he pan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Cong "Wanzai ju tuan" de yan chu tan qi / Shangguan Taifu (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zuo ge bai fen zhi bai de shang ban zu : "Shang ban zu gong zuo sheng jing 100 fen" jian jie / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Hong hua / Dong Rui huo Sang Ni. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Xiao liang" wu yu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Hua lian / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zhong xue sheng "du" "xie" xun lian yan zhong bu zu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Feng wei lou cong gao xu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Shi wu wan ren / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ban chu pin pai he te se : juan shou yu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 He cai hou de jing xi : du Huang Yanli "Cong Jianqiao dao Kangqiao" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yihuai de yi shu ye xin zhi zuo : xu "Qian chen feng yue" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Que fa xin wen jia zhi de mei ti nao ju / Shangguan Taifu (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 You ling dui bai lu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yang er neng fang lao ma? / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Chu mo nü huang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xin ban xu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Gui qu / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Hao kan ; Lie qi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zheng ti she hui dui "zi sha" shuo ge "bu" / Dong Rui huo Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wen bu dui / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xianggang er tong wen xue de zhu mu cheng jiu / Shangguan Taifu (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wo zai deng ni / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xianggang shu zhan sui xiang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xianggang jia ting de shen ceng ci mao dun li ju / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Gai ge lü xing she zhi du da you bi yao / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wei wei xing xiao shuo ping fan / Mengying. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xian dai fu mu de yu er ze ren / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Sha na fang hua : Du "Zhu guang" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Chuanduan Kangcheng de zhang zhong xiao shuo / Xibo (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xue sheng yu wen xue / Haiya. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wu hu shi wen hua / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Si nian rang ren cheng chang / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Gu lao, yi ran mei li : Du "Mu niao yu chu niao" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Chen Zuo'er de xiang hua fang cao : san wen ji "Fang cao pian di" du hou / Caixinnü (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wang xing kong / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Hua zu zheng dang he qu he cong? / Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 De zhen nü zi zhong xue quan xiao da dong yuan / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Liu shi pian cun gao / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Sheng ming de qiu ji (san wen shi wu shou)--xie ji L L / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Jian xian xing cheng, wu wei ren sheng : Xiao Zhang "Feng bo" du hou / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Wo zhong yu ting dao le ni de sheng yin / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Shi de wei zhi / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Nü xing / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Nan yuan yi, Tai du da meng! / Xibo. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yi tian ...... / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ping wen zhong de zheng qing an yong : Shan yu yu lai feng man lou de Yinni / Puping. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong Rui. 880-02 Nü er de "hua dang" / Dong Rui (Sang Ni). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Ji du huan xin ji du chou (san wen shi si shou) / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yan yan bu xi xian hua zhang : xu Ruan Yanzhang "Chi dao feng Xiangjiang qing / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zai Ye cheng wei du zhe qian ming / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 "Zai pei" / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yue yu jiao xue xia de zhong xue sheng Zhong wen shu xie / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Xiang ta na yang de zuo zhe / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Gou mai ling hun / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Zui guai de jiang / Luo Sangya (Dong Rui). The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Yi yang yan shen / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Gou fei, luo tuo zhao yang qian jin / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
creatorOf Dong, Rui. 880-02 Dao cao ren he xiao niao / Dong Rui. The Chinese University of Hong Kong
Role Title Holding Repository
Relation Name
associatedWith Awu, 1912- person
associatedWith Bao, Dongni. person
associatedWith Biling. person
associatedWith Cai, Yihuai, 1962- person
associatedWith Chen, Shaoxin, 1936-2005. person
associatedWith Chen, Zuo'er. person
associatedWith Hai nei wai Chao ren zuo jia zuo pin guo ji yan tao hui 2000 : Shantou Shi, China) corporateBody
associatedWith Huang, Helang. person
associatedWith Huang, Yanli. person
associatedWith Jinbalun chang lao hui yao dao zhong xue. corporateBody
associatedWith Ju Ching Chu Secondary School (Yuen Long) corporateBody
associatedWith Kawabata, Yasunari, 1899-1972 person
associatedWith Lifeng, 1938- person
associatedWith Lin, Haoguang. person
associatedWith Lin, Wanli, 1938- person
associatedWith Lin, Zhongying. person
associatedWith Liu, Yichang, 1918- person
associatedWith Li, Zhaokong, 1933- person
associatedWith Luo, Huiming. person
associatedWith Mengru, 1955- person
associatedWith Mo, Bacui. person
associatedWith Mo, Mingmiao, 1943-1998. person
associatedWith Pan, Gengfu. person
associatedWith Ruan, Yanzhang, 1939- person
associatedWith Sacred Heart Canossian College. corporateBody
associatedWith Shi jie Hua wen wei xing xiao shuo yan tao hui. corporateBody
associatedWith Shi jie Hua wen wei xing xiao shuo yan tao hui 1999 : Kuala Lumpur, Malaysia) corporateBody
associatedWith Shi jie Hua wen wen xue guo ji yan tao hui 2000 : Shantou Shi, China) corporateBody
associatedWith Shirai, Kiyoshi. person
associatedWith SKH Leung Kwai Yee Secondary School. corporateBody
associatedWith Solzhenit︠s︡yn, Aleksandr Isaevich, 1918-2008 person
associatedWith Tack Ching Girls' Middle School. corporateBody
associatedWith True Light Middle School of Hong Kong. corporateBody
associatedWith "Xiao xiao shuo de chuang zuo he xin shang" zuo tan hui (1992) corporateBody
associatedWith Xiao, Zhang. person
associatedWith Xue, Hou. person
associatedWith Xu, Yingjuan. person
associatedWith Zhang, Kaixian, 1947- person
associatedWith Zhao, Xiangqi, 1956- person
associatedWith Zhu, Shaozhang. person
Place Name Admin Code Country
China--Hong Kong
Indonesia
China--Hong Kong
Southeast Asia
Indonesia
Indonesia
Subject
Criticism
Chinese fiction--History and criticism
Chinese poetry--20th century--History and criticism
Short stories, Japanese--History and criticism
Short stories, Chinese--History and criticism
Career development
Child rearing
Chinese literature--21st century--History and criticism
Parent and child
Honesty
Chinese literature--History and criticism--Theory, etc
Personality
Businessmen--Anecdotes
Chinese essays--History and criticism
Chinese literature--History and criticism
Television and children
Occupation
Function

Person

Information

Permalink: http://n2t.net/ark:/99166/w6q89bck

Ark ID: w6q89bck

SNAC ID: 16760426