Stanisław I Leszczyński, King of Poland, 1677-1766

Source Citation

Citations

Source Citation

<objectXMLWrap>
<container xmlns="">
<filename>/data/source/findingAids/harvard/hou01782.xml</filename>
<ead_entity en_type="persname">Stanislaw I Leszczy´nski, King of Poland (1677-1766).</ead_entity>
</container>
</objectXMLWrap>

Citations

Unknown Source

Citations

Name Entry: Stanisław I Leszczyński, King of Poland, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" }, { "contributor": "LC", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas I, roi de Pologne, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766).

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński 1677-1766) (król Polski ;

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaw I Leszczy´nski, King of Poland, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "harvard", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław I, koning van Polen, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas I, roi de Pologne

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław I Leszczynski, re di Polonia, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczynski, Stanislaw

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanislaw 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław I Leszczyński, kung av Polen, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislav I. Leszczyński, polský král, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław I Leszczynski, koning van Polen, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław I. Polen, König 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław I Leszczyński, King of Poland (Polish artist, patron, and king, 1677-1766)

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "authorizedForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczynski, Stanislaus, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Lothringen, Herzog 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Lesczynski, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczinski, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus I.

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław King of Poland I Leszczynski 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Phil. B

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Polen, König 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: R.D.P.D.D.L.E.D.B**r 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Leszczyński roi de Pologne 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanisław, polský král, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanislas roi de Pologne

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszcinski, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński polský král 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Polonia, Rex I. 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Poloniae, Rex I. 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Philosophe Bienfaisant.

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanislas 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Leczinski King of Poland 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Leszczyński 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislav King of Poland, I, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Leszczyński roi de Pologne 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Philosophe bienfaisant Le 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Polska, Król I. 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński King of Poland 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław I.

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus kung av Polen, I Leszczyński, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Leszczyński

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Polska, Król 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszinsky, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław roi de Pologne I 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Lecszczynski, Stanislas 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszinski, Stanislas 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas King of Poland, I, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Poloniae, Rex 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leczinski, Stanislas

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Leckzinski roi de Pologne 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław roi de Pologne

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leczinski Stanislas 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Polska, Król I. 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Leszczyński, roi de Pologne

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaw King of Poland I 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Citoyen de Geneve

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leckzinsky, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislav Leszczyński

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Leszczyński 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Citoyen de Geneve 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Lotharingia, Dux 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaw Leszczyński roi de Pologne 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Lescinski, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Lotharingia, Dux 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: D. K. V. P. U. H. V. L. U. B**r 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński, King of Poland

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: R.D.P.D.D.L.E.D.B 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Lescinsky, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczynski, Stanisław, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczynski, Stanislas

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Leczinski roi de Pologne 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Pologne, Roi I. 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanisław (1677-1766).

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leschinzky, Nicolai 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislav I, King of Poland

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Lorraine et Bar, Dux 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Leczinski, King of Poland

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leckzinski, Stanislas

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leskzinsky, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus, Leszczynski, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaw I, King of Poland

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław koning van Polen I Leszczynski 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaw Leszczyński roi de Pologne 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanisław roi de Pologne

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanislas 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczinski, Stanislaw 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanisław

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Leczinski

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanislaw 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczynski, Stanislas, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczynsky, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński, King of Poland, I, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszynski, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Pologne, Roi 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Lesczynski, Stanislaus.

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław roi de Pologne I,

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński, King of Poland, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Polonia, Rex 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Polska, Król I. 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislav korolʹ Polʹši, I, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński, King of Poland I 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanisław Bogusław 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: K. V. P. U. H. V. L. U. B**r 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanisław, roi de Pologne

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Leszczyński

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszynsky, Stanislaus 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Citoyen de Genève 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus aus Pohlen.

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leckzinski, Stanislaus, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanisław Bogusław 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanisław 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszynsky, Stanislaw 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszinsky, Stanislaus

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Leszczyński roi de Pologne

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leszczyński, Stanislas, roi de Pologne

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas Roi 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Citoyen de Genève, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Leszczyński 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław roi de Pologne 1,

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław roi de Pologne 01,

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław I, Leczcyński

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Polen, König I. 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas I.

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Leckzinski, Stanislas 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislaus Lotharingia, Dux I. 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanisław Lotharingia, Dux I. 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas I, King of Poland

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest

Name Entry: Stanislas, 1677-1766

Found Data: [ { "contributor": "VIAF", "form": "alternativeForm" } ]
Note: Contributors from initial SNAC EAC-CPF ingest