Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975

Variant names

Hide Profile

Arthur William Hummel (1884-1975) was a missionary to China and Chief of the Orientalia Collection at the Library of Congress. He graduated from the University of Chicago with a B.S. and B.D., and worked as a English teacher and missionary in Peking and Fenchow, China. After his return he was hired to work at the Library of Congress, where he remained until his retirement in 1954. After his retirement he taught at the American University and renewed his missionary efforts.

From the description of Arthur William Hummel papers, 1905-1975. (Brigham Young University). WorldCat record id: 137732326

From the guide to the Arthur William Hummel papers, 1905-1975, (L. Tom Perry Special Collections)

Archival Resources
Role Title Holding Repository
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Tongwaxiang zhi hai kou xin Huang He he dao di gong xing shi tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Xia nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Huang He nan he tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian qiang xiu gong cheng zi gu tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Nan yue quan tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Zhili Shandong liang sheng di yu quan tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Xin xi ying yu tu]. Library of Congress
creatorOf Sazai, d. 1786. Huang yun hu he quan tu / Sazai, Gao Jin deng bian hui. Library of Congress
referencedIn Low-Mills family papers, 1767-1971, (bulk 1806-1940) Library of Congress. Manuscript Division
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Hai jiang yang jie xing shi quan tu. Library of Congress
creatorOf Jin, Baoyi, 19th cent. 880-02 Qi sheng yan hai tu Library of Congress
creatorOf Duan, Bikui, 19th cent. Quan cao yun dao tu / Duan Bikui hui zhi. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Xia bei he ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu. Library of Congress
creatorOf Liu, Yan, 19th cent. Huang chao yi tong yu di quan tu / drawn by Liu Yan, compiled by Li Zhaoluo. Library of Congress
referencedIn R. Stuart Hummel Family Papers, Bulk, 1880-1976, 1860-2007 Cecil H. Green Library. Department of Special Collections and University Archives
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Yanshi xian he tu. Library of Congress
creatorOf Guan, Nianci, d. 1909. 880-02 [Rehe xing gong quan tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 Huang qin ting shu Guangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Laizhou fu Changyi xian cheng yuan tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Shandong tong sheng Yunhe qing xing quan tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Arthur William Hummel papers, 1905-1975. Harold B. Lee Library
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Da Qing yi tong tian di quan tu]. Library of Congress
referencedIn Hillard, Harriet Low, 1809-1877. Low-Mills family papers, 1767-1971 (bulk 1806-1940). Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Guangdong tong sheng shui dao tu]. Library of Congress
creatorOf Arthur William Hummel papers, 1905-1975 L. Tom Perry Special Collections20th Century Western & Mormon Manuscripts
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Song xian he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Yu dong Huang He quan tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Shang bei wei liang ting shu Kuangxu er nian bi jiao yuan nian qiang xiu sao gong ping xian zhang chi tu. Library of Congress
referencedIn R. Stuart Hummel family. R. Stuart Hummel family papers, 1860-2007 (inclusive), 1880-1976 (bulk). Stanford University. Department of Special Collections and University Archives
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Shang nan he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Mianchi xian he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Zhejiang quan tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Gansu yu tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Zhejiang Sheng yuan fang xiang quan tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Shandong Shengjing hai jiang tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Yongning xian he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 [Qing jun guang fu Nanjing tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Jiang hai quan tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Zhaotong fu yu tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Hai jiang yang jie xing shi quan tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 Quan Chuan ying xun zeng bing tu. Library of Congress
creatorOf Li, Liankun, 19th cent. [Taiwan qian hou shan quan tu] / Li Liankun hui. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 [Rehe xing gong quan tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Shandong quan sheng he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Guangxi bian guan xing shi lüe tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Jilin yu tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Yiyang Xian he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu jiu nian qiang xiu gong cheng zi gu tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 Xinjiang quan tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Dengfeng xian he tu. Library of Congress
creatorOf Zeng, Guoquan, 1824-1890. [Tongwaxiang yi xia Huang He chuan yun di gong tu tie shuo]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Mengjin xian he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Gong Xian he tu. Library of Congress
creatorOf Di, Zhai. Guangxi Zhennan guan ai kou dui xun pao tai zhi quan tu / Dizhai hui zhi bing shi. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. He bei dao shu Guangxu er nian Huang He xing shi zuo guo gong cheng quan tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Wan li hai fang tu shuo ; Jiao Lai He bian yi tu shuo hui ji / Tan Jiuchou zhu, Zhang Qianyi zhuan. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Lan, yi, sui san ting Guangxu er nian fen he dao qi zhi li shu gong cheng duan luo zhang chi zong he tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 Tian di tu juan. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Si sheng xing yan tu]. Library of Congress
creatorOf Pu, Sabao, 18th cent. Min sheng yan chang quan tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 [Yi he yuan quan tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Maoming xian yu tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 [Hubei Sheng qiang xiu Chang Jiang, Han Shui di gong tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Nan an san ting Guangxu er nian fen he dao qi zhi li shu zuo guo gong cheng duan luo zhang chi zong he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 Xia lan zhi zhang. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Zhong he ting shu Guangxu er nian fen qiang xiu gong duan bi jiao shang nian hua xian wei ping he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Yu sheng Huang He nan an di ba gong cheng tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Zhong he ting shu Guangxu yuan nian fen bu xiang zhong mou xia xun fan san bao shun di sao gong ti gu he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Yun jia bu shang xia quan liu ting Guangxu er nian fen zuo guo sui qiang er xiu ling an deng gong yong guo yin liang ji he dao qi zhi li shu tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 [Ming shi san ling tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 [Ming shi san ling tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Henan fu he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Xin'an xian he tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Shan jing Shu dao tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. 880-01 [Taiwan yu tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. Yu sheng yu tu. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Binzhou ting xiang she quan tu]. Library of Congress
creatorOf Hummel, Arthur W. (Arthur William), 1884-1975. [Hangzhou wan tu]. Library of Congress
Role Title Holding Repository
Relation Name
associatedWith Di, Zhai. person
associatedWith Duan, Bikui, 19th cent. person
associatedWith Guan, Nianci, d. 1909. person
associatedWith Hummel, Ruth B. (Ruth Bookwalter), 1888-1967. person
associatedWith Jin, Baoyi, 19th cent. person
associatedWith Li, Liankun, 19th cent. person
associatedWith Liu, Yan, 19th cent. person
associatedWith Low family family
associatedWith Mills family family
associatedWith Pu, Sabao, 18th cent. person
associatedWith R. Stuart Hummel family. family
associatedWith Sazai, d. 1786. person
associatedWith Zeng, Guoquan, 1824-1890. person
Place Name Admin Code Country
United States
China
Beijing (China)
Japan
Japan
Beijing (China)
Subject
Publication
Material Types
Taoism
Missionaries--Japan--History--Sources
Missionaries--History--Sources
Buddhism
Hinduism
Librarians--History--Sources
Correspondence
Librarians--United States--History--Sources
Diaries
Christianity
Missionaries--China--History--Sources
Occupation
Activity

Person

Birth 1884-03-06

Death 1975-03-10

Britons

English

Information

Permalink: http://n2t.net/ark:/99166/w6bp0z3r

Ark ID: w6bp0z3r

SNAC ID: 25093746