Leighton of Stretton, Frederic Leighton, baron, 1830-1896